NHH_ Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng  (file đính kèm)
Tài liệu đính kèm