Tư vấn phát hành cổ phiếu/trái phiếu ra công chúng
SBSI cung cấp trọn gói dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng cho doanh nghiệp bao gồm tìm hiểu và đánh giá công ty, lập phương án phát hành, hội thảo giới thiệu doanh nghiệp tới nhà đầu tư và lập phương án phân phối. Chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng trong việc công bố thông tin trên thị trường trước và sau khi phát hành cũng như trong việc quan hệ với nhà đầu tư sau đó.

Tư vấn phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư tổ chức, đối tác chiến lược
Trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp, vốn đầu tư luôn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh doanh, mở rộng ra các thị trường mới và duy trì tăng trưởng. Hiện nay có khá nhiều kênh huy động vốn, trong số đó, phát hành riêng lẻ là một lựa chọn hoàn hảo cho doanh nghiệp cần huy động vốn nhưng chưa sẵn sàng niêm yết ra công chúng.

Tư vấn Niêm yết, đăng ký giao dịch
Nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng các kênh huy động vốn và làm quen với cung cách quản trị điều hành theo các thông lệ tốt nhất của thế giới áp dụng cho các công ty đại chúng, chúng tôi đã đóng vai trò tích cực trong việc giúp các doanh nghiệp thực hiện việc niêm yết cổ phiếu lên các sàn giao dịch chứng khoán tập trung của Việt Nam.