SBSI cung cấp các dịch vụ sản phẩm thị trường nợ như sau:

  • Tư vấn, bảo lãnh phát hành trái phiếu

  • Phân phối trái phiếu