Dịch vụ Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) của SBSI gồm các bước:

    •       Xây dựng chiến lược, tìm kiếm và lựa chọn đối tượng để thực hiện M&A.

    •       Khảo sát và xác định giá trị doanh nghiệp để đưa ra mức giá hợp lý.

    •       Tư vấn lựa chọn phương thức mua bán sáp nhập

    •       Tư vấn các thủ tục giấy tờ pháp lý liên quan.

Tư vấn bên Mua (thường là tư vấn mua lại phần số lượng cổ phần lớn trong các công ty Việt Nam) sẽ gồm các bước chính:

    •       Tìm kiếm và sắp xếp giao dịch,

    •       Báo cáo tiếp cận thị trường,

    •       Thực hiện điều nghiên và soát xét cẩn trọng,

    •       Thực hiện giao dịch.

Tư vấn Bên bán (điển hình là tư vấn các công ty Việt Nam tìm kiếm cổ đông chiến lược cho các đợt phát hành chứng khoán) sẽ bao gồm các công đoạn:

    •       Tái cấu trúc nguồn vốn,

    •       Chuẩn bị báo cáo điều nghiên và soát xét cẩn trọng,

    •       Vạch kế hoạch phát triển dài hạn,

    •       Chuẩn bị chiến lược đàm phán,

    •       Hỗ trợ quá trình đàm phán.